We Took Care of Them

Special Constables in the NWT

Nous avons pris soin d’eux

Les gendarmes spéciaux des TNO

Bets’ı́dı́

Jadı́zı̨́ Ɂedzagh Në́n Ts’ı̨ Dası́dën Lárát’e-u, Dası́dë́n Ts’éránı

Dëne Sųłıné Yatıé (Chipewyan)

Ni Kī Kānawēyimananak

Pētos’es Simākansīkanahk Kīwētinohk Pahkisimotahk Askīwinohkka

Nēhiyawēwin (Cree)

Guuk’anidhàatih

Northwest Territories gwizhìt Vidree Oonaatsoo Ts’anuu kat

Dinjii Zhu’ Ginjik (Gwich’in)

Munarivaktavut

Pukiqtaliup Ikayuqtiit Nunatiami

Inuinnaqtun

ᐸᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑕᕗᑦ

ᐸᓖᓰᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (Inuktitut)

Uvagut misigiyaa

Tiguyit Ikayuqtingit Northwest Territoriesmi

Inuvialuktun

Nezǫ́ gok’ets’ı̨dí

Dúhdá Elı́gu Nę́nę́ gots’ę Ekw’ahtı̨ gochelekú ke

Sahtúot’ı̨nę Yatı̨́ (North Slavey)

Nahɂı̨h gha gok’ę́ts’andıh

Góhdlı Ndéh gok’ę́zhıı gogha Ehtth’ıahtı ts’andı ghagı̨́t’é

Dene Zhatıé (South Slavey)

Gık’èts’ı̨ı̨̀dı

Chı̨k’èda Mǫǫ̀la Kw’ahtı ts’àdı dǫ

Tłı̨chǫ Yatıì (Tłı̨chǫ)