Ayıı̀ edats’ı̨la

Edaanı ndè k’è edets’eda, ndè k’èts’ede, yatı tats’etı eyıts’ǫ edaànı k’èdets’etł’ı̨ sıı̀ hoghàgıts’eèhtǫ t’à edaànı edzanę k’è k’egı̨de weghàı̨da.
Wek’èhodzǫ ats’ı̨la

Dakwe mǫǫ̀la kw’ahtı nı̨de kò, ndè k’è edets’eda naàwo hoghàgeètǫ. Dǫne sǫłı̨ dǫne naàwo hazǫ kàɂa t’à mǫǫ̀la kw’ahtı ts’àgı̨dı. T’ası hazǫ kàɂa gha dǫne sǫłı̨ mǫǫ̀la kw’ahtı gha eghàlaede ı̨le, tłı̨ xè eghàlaeda, dǫ k’ehɂı̨, yatı etahtı, nàze dǫ, łıwe aɂı̨ dǫ, tsoh aɂı̨ dǫ eyıts’ǫ mbo haeht’e dǫ.

S/Cst. Andrew Stewart loads a toboggan, Aklavik patrol, 1946. NWT Archives/N-2005-001:0093

Hotı̀ nezı̨ edehots’ıı̀hdı k’ègèzǫ ha hǫt’e, ekǫ ndè k’è aget’ı̨ ha nı̨de. Mǫǫ̀la kw’ahtı ası̨ı̨̀ ndè k’è gots’ǫ hǫts’a edzanę k’è nı̨ı̨̀dè k’ègı̨dı. Edaànı edets’eda naàwo k’ègezǫ ha hǫt’e.

Peter Ross, Mǫǫ̀la Kw’ahtı xè eghàlaedǫ ghǫ gode.

S/Cst. Andrew Stewart prepares a camp meal, Aklavik Patrol, 1946.

NWT Archives/N-2005-001:0095

S/Cst. Peter Esau (left), guides Garner King and Cst. Bob Knights into Fish Lake, Sachs Harbour, 1958.

NWT Archives/N-1993-002:0277

Cutting fire wood, 1922.

NWT Archives/N-1979-004:0238

Police Interpreter hauling water, Aklavik, 1920s.

NWT Archives/N-1991-041:0029

Mǫǫ̀la Kw’ahtı edı̨ eghàlagı̨ı̨̀da

Kǫ̀ta mǫǫ̀la kw’ahtı kǫ̀ gołı̨ adza eyıts’ǫ edı̨ı̨̀ dǫ łıwe agehɂı̨, ehdzo agehɂı̨ eyıts’ǫ sǫmbak’è gòłı̨ gàà mǫǫ̀la kw’ahtı kǫ̀ gołı̨ adza. Mǫǫ̀la kw’ahtı kǫ̀ łǫǫ gołı̨ adza, Fort Constantıne (Forty Mıle, YT) eyıts’ǫ Lake Harbour (Kımmırut, NU), eyıts’ǫ Ellesmere Island gots’ǫ̀. Mǫǫ̀la kw’ahtı kǫ̀ wehda ı̨łaa wet’à aget’ı̨ hǫt’e.

Įnęę edzanę k’è ndè necha wehoı̀dı ı̨le, edzanę taı. 1999 gokwe, Northwest Terrıtorıes, Nunavut Terrıtory xè ı̨le.

Background: RCMP Detachment Resolute Bay, 1949. Library and Archives Canada/National Defence Headquarters, 126784

Click to Enlarge in New Window
Mǫǫ̀la Kw’ahtı Wenı̨htł’èchı̀
Xok’è Kehogıı̀hdı

Specıal Constables eyıts’ǫ wekę̀ę̀ tłı̨ nı̨wa k’ede xè eghàlageèda naàwo k’ègeèzǫ. Tłı̨ t’à edzanę k’è ndèts’ǫ̀ k’aowoh gıgoòt’ı ha gı̨ı̨̀wǫ. Kǫ̀ta ts’ǫ̀ nı̨htł’è sıı̀ k’egele ı̨le, eyıts’ǫ kǫ̀ta dǫne ts’ǫgede ı̨le.

Background: S/Cst. Andre Jerome on patrol from Arctic Red River [Tsiigehtchic] to Inuvik, 1957. NWT Archives/N-1993-002:0004

Wehda tłı̨ xè eghàlagı̨ı̨̀da whı̀le. Wehda tłı̨ gots’ǫ naede eyıts’ǫ wehda gıdza zǫǫ̀ haı̨ɂa wegot’ı̨. Wehda gıxè hagodza. Haànı kò ı̨whąą ghàdegeèhtǫ.

Albert Elıas, weɂè xè godoS/Cst. Moses Raddı

Tłı̨ k’èts’edı k’ets’ezǫ ı̨le

Zhahkahk’èkoa t’à get’ı̨ agodza gokwe, edzanę k’è dǫne sǫłı̨ tłı̀ gıts’ǫ ı̨le. Tłı̨ t’à eghàlats’eèda dè, dzę tàt’e eyıts’ǫ xo ghàà nezı̨ gık’èts’edı hǫt’e. Mbo eyıts’ǫ łıwe wet’e gede, xok’è nıdè deɂǫ nezı̨ gıwa ts’edı hǫt’e.

RCMP puppies Peter and Paul, Sachs Harbour, 1958. NWT Archives/N-2005-001:0176

Tı̨lı ts’eht’ı̨

Laà nàtso haànıko, Specıal Constable tłı̨ gha tı̨lı gehtsı̨, zaà detǫ kò.

Breaking trail on the Dawson to Fort McPherson patrol, 1920s. NWT Archives/N-1979-067:0061

Ndè k’èts’ezǫ

Tłı̨ t’à dǫne tı̨lı k’è k’egı̨ı̨̀de. Specıal Constable edı̨ı̨̀ tı̨lı nı̨ɂa k’egezǫ, mǫhta dagǫht’e k’èzǫ, ndè wehodı le k’è edets’eda naàwo k’èts’eèzǫ gha wet’aɂà hǫt’e.

S/Cst. Peter Esau and Cst. Bob Knights on patrol to Holman Island [Ulukhaktok], 1958. NWT Archives/N-1993-002:0178

Tłı̨ t’à eghàlats’eèda gha t’ası

Background: RCMP dog leader, Fort Rae detachment, 1926. NWT Archives/N-1987-016:0618

Įmbè k’è kehogıı̀hdı

Įmbè k’è, deh eyıts’ǫ tı t’à dǫne kǫ̀ta k’ede. Įmbè k’è Specıal Constable eyıts’ǫ mǫǫ̀la kw’ahtı xè, whaleboats, schooners, elà haànı t’à taba hogıı̀hdı.

Jimmy Akavak, Sandy Akavak, and Matthew Akavak with Cst. McLaughlin and Cst. Marchbank, on Eastern Arctic Patrol, Lake Harbour [Kimmirut], NWT, 1944. NWT Archives/N-2005-001:0249

Etahtı

Mǫǫ̀la kw’ahtı dakwe Northwest Terrıtorıes nı̀de kò, Dǫne Sǫłı̨ yatı k’ègezǫ le ı̨le.

Etahtı eghàlaede adza, mǫǫ̀ta kw’ahtı kǫ̀ta dǫne xè eghàlageèda gha eyıts’ǫ kǫ̀ta ts’ǫ̀ k’egede nı̨dè mǫǫ̀la kw’ahtı ts’àgedı gha. Specıal Constables eyıts’ǫ etahtı łǫǫ yatı kàɂa gegezǫ, Mǫǫ̀la yatı eyıts’ǫ Kwètı̨ yatı sıı̀.

Yatı kàɂa t’à gots’ede, mǫǫ̀la kw’ahtı gıgha wet’àɂa, naàwo gha eghàlageèda gha eyıts’ǫ hǫtsa t’asagodza nı̨de.

S/Cst. Vital Thomas, Rae [Behchokǫ̀], 1962. NWT Archives/N-2003-037:0188

Semǫǫ, Gwıch’ın yatı k’è gode ı̨le … dǫne semǫǫ eyıts’ǫ setà ts’ǫgede ı̨le, mǫǫ̀la kw’ahtı ts’ǫ̀ gogede ha gı̨ı̨̀wǫ dè, nezı̨ edegha gogede ha dı̀ nı̨de. Dǫ gha etahtı gı̨lı̨ ı̨le eyıts’ǫ dǫ gha Sergeant haànı le dè, Corporal to gogede ı̨le. Dǫ gha etahı gıgha nezı̨, ededı̨ whacho RCMP ts’ǫ̀ gogede ha gı̨ı̨̀wǫ le t’à.

Louıse Reındeer, detà goghǫ gode S/Cst. Johnny Reındeer

S/Cst. James Fabien of Fort Resolution spoke English, French, Chipewyan and Dogrib [Tłı̨chǫ], 1933.
RCMP Letter of Engagement for dog driver and interpreter S/Cst. Jimmy Fabien, 1929.
Seyatı̀ k’ę̀ę̀ “Specıal Constable” ayıı̀ awots’edı

Play

Chipewyan

Dası́dën lát’e-u, dası́dën ts’énı

Play

Cree

Simākanisihkān

Play

Gwich’in

Vidree Oonaatsoo Ts’anuu

Play

Inuinnaqtun

Pilihimap Ikayuqtia

Play

Inuktitut

ᑭᖅᑕᓕᖖᓄᒼ ᐃᑲᔪᖅᑎ
Pukiqtalingnut Ikajuqti

Play

Inuvialuktun

Tiguyit Ikayuqtingit

Play

North Slavey

Ekw’ahtı̨ gochelekuke

Play

South Slavey

Ehtth’ıatı̨ ts’ándı̨

Play

Tłı̨chǫ

Kw’ahtı Xè Eghàladadǫ
T’ası t’à hotı̀ edek’èts’edı gha

Goht’ǫ wet’à gokǫ̀ eyıts’ǫ nezı̨ hòlı̨ t’à aget’ı̨ t’à asagedza le. Ts’èko whaà gots’ǫ edaànı t’ası tehtsàwò, nǫ̀ghàwò, ekwǫ̀wò eyıts’ǫ dendıwò t’à goht’ǫ gehtsı̨. Tłı̨mǫtǫ, whè, tłı̨kèa eyıts’ǫ tłı̨ts’ò gehtsı̨ k’ègezoɂı̨.

RCMP and friends showing off their winter clothing. Old Crow, 1954. NWT Archives/N-1979-062:0145

Semǫǫ, mǫǫ̀la kw’ahtı gha lıbala ɂeh whetsı̨, dı dzę RCMP ɂeh edzıedo t’à aget’ı̨ eyıts’ǫ gıtł’àɂe k’è dekwo nawhet’ı. Semǫǫ haànı whetsı̨ ı̨le. RCMP gha naelı ı̨le, gogha kè eyıts’ǫ jıh sıı̀ whetsı̨. Įdaà gede ha dè, semǫǫ gogha łèt’e ehtsı̨. Gogha mbògǫ eyıts’ǫ ehgwa gogha whetsı̨.

Mabel Brown, demǫǫ gho gode Mary Kendı

Mary Kendi was the wife of S/Cst. Alfred Kendi and supported the Aklavik detachment. Mary was an impressive seamstress and is fondly remembered as a pillar of the Gwich’in community.

NWT Archives/G-1995-001:0570

Martha Stewart was the wife of S/Cst. Andrew Stewart. They traveled between Fort McPherson and Aklavik, spending most of their time in the mountains. She was well-known for her sewing and traditional skills, which were valuable to the RCMP.

NWT Archives/G-1995-001:0013

T’ası gàà wegodı̀ k’èhodzǫ